Algemene voorwaarden Graphene Haarcapsules

 

 

Definities

 

 1. Graphene Haarcapsules: Graphene Haarcapsules, gevestigd te Oud-Beijerland onder KvK nr.
 2. Klant: degene met wie Graphene Haarcapsules een overeenkomst is
 3. Partijen: Graphene Haarcapsules en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Graphene Haarcapsules.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Graphene Haarcapsules hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
 2. Alle prijzen op die Graphene Haarcapsules hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Graphene Haarcapsules te allen tijde
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Graphene Haarcapsules niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke

 

Monsters/modellen

 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Graphene Haarcapsules gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Graphene Haarcapsules.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Graphene Haarcapsules zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Graphene Haarcapsules op de klant onmiddellijk
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Graphene Haarcapsules, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Graphene Haarcapsules te

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Graphene Haarcapsules gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde
 2. Graphene Haarcapsules roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Graphene Haarcapsules, tenzij partijen hierover andere afspraken
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, )
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o zodra de consument het eerste product

o bij een abonnement heeft ontvangen

o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@haarcaps.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Graphene Haarcaps, haarcaps.nl, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Graphene Haarcapsules, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Graphene Haarcapsules indien de volledige bestelling wordt
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Graphene Haarcapsules deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Graphene Haarcapsules heeft

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 

 1. Graphene Haarcapsules kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Graphene Haarcapsules heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Graphene Haarcapsules.
 3. Graphene Haarcapsules is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn

 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Graphene Haarcapsules te verrekenen met een vordering op Graphene Haarcapsules.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Graphene Haarcapsules blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Graphene Haarcapsules op grond van wat voor

met Graphene Haarcapsules gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 1. Tot die tijd kan Graphene Haarcapsules zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins
 3. Indien Graphene Haarcapsules een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Graphene Haarcapsules het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad
 2. Levering vindt plaats bij Graphene Haarcapsules, tenzij partijen anders zijn
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Graphene Haarcapsules het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Graphene Haarcapsules kan

 

Levertijd

 

 1. De door Graphene Haarcapsules opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Graphene Haarcapsules.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Graphene Haarcapsules niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Graphene Haarcapsules niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Graphene Haarcapsules, bij gebreke waarvan Graphene Haarcapsules niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Graphene Haarcapsules tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Graphene Haarcapsules geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door Graphene Haarcapsules geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Graphene Haarcapsules daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
 3. Consumenten dienen Graphene Haarcapsules uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Graphene Haarcapsules in staat is hierop adequaat te
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Graphene Haarcapsules gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Graphene Haarcapsules.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Graphene Haarcapsules ook daadwerkelijk (tijdig)

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Graphene Haarcapsules een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Graphene Haarcapsules verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Graphene Haarcapsules

 

 1. Graphene Haarcapsules is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
 2. Indien Graphene Haarcapsules aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
 3. Graphene Haarcapsules is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan
 4. Indien Graphene Haarcapsules aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Graphene Haarcapsules vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Graphene Haarcapsules toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Graphene Haarcapsules niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Graphene Haarcapsules in verzuim
 3. Graphene Haarcapsules heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Graphene Haarcapsules kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Graphene Haarcapsules in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Graphene Haarcapsules kan worden toegerekend in een van de wil van Graphene Haarcapsules onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Graphene Haarcapsules kan worden verlangd.

 

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Graphene Haarcapsules 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Graphene Haarcapsules er weer aan kan
 3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
 4. Graphene Haarcapsules is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Graphene Haarcapsules is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Graphene Haarcapsules zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Graphene Haarcapsules.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Graphene Haarcapsules bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Graphene Haarcapsules is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

Opgesteld op 13 januari 2021.